Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement van BVZP, Badmintonvereniging Zuidwijk-Pendrecht, te Rotterdam

Naam en Zetel

Art. 1

De vereniging draagt de naam, Badminton Vereniging Zuidwijk-Pendrecht (verkort BVZP) en is gevestigd te Rotterdam.

Inrichting

Art. 2

De organen van de vereniging zijn:
Het Bestuur, de algemene ledenvergadering, alsmede diverse commissies, die door het bestuur zijn belast met een omschreven taak.

Art. 3

De vereniging heeft ten doel: 
De lichamelijke ontwikkeling te bevorderen en de beoefening van de badmintonsport in het bijzonder. Dit alles in een recreatieve sfeer.

Art. 4

Zij tracht dit te bereiken door:

  1. oefening te verzorgen
  2. wedstrijden te organiseren
  3. evenementen op het gebied van badmintonsport te organiseren.

Art. 5

De vereniging is opgericht 1 september 1979. Het verenigingsjaar loopt van september tot en met juni. Het boekjaar loopt van september tot en met augustus.

Leden

Art. 6

De vereniging bestaat uit Seniorleden, dit zijn zij, die aan het eind van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. Ereleden zijn zij,die zich vijf jaar of meer verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt.

Verplichtingen

Art. 7

De leden zijn verplicht:

  1. alle regels in dit regelement vervat, alsmede de besluiten van de organen in art. 2, na te leven.
  2. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Geldmiddelen

Art. 8

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

  1. contributie van de leden;
  2. ontvangsten uit wedstrijden;
  3. andere inkomsten.

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke tijdens de A.L.V voor het desbetreffende verenigingsjaar wordt vastgesteld. Wanneer een lid in de loop van het boekjaar het lidmaatschap opzegt, blijft deze nietemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Einde Lidmaatschap

Art. 9

Het lidmaatschap eindigt door:
a) overlijden;
b) opzegging van het lid;
c) opzegging door het bestuur namens de vereniging.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het eind van het verenigingsjaar en met een opzeggingstermijn van 4 weken en dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.

Het Bestuur

Art. 10

a) Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste uit 9 meerderjarige personen, die door de A.L.V 
worden gekozen.
b) De voorzitter wordt in functie gekozen.
c) Tot de aanvang van de A.L.V kunnen door de leden en het bestuur kandidaten worden gesteld.
d) De overige bestuurstaken worden in onderling overleg verdeeld.
e) Ieder bestuurslid treedt in principe 2 jaar na verkiezing volgens een rooster af, doch is terstond 
herkiesbaar. Indien roostertechnisch noodzakelijk kan tijdens de ALV een kortere of langere 
periode worden afgesproken. 
f) Een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen 6 weken voorzien.
g) leder bestuurslid is verplicht tegenover de vereniging hun/haar opgedragen taak naar behoren te vervullen.

Bestuurstaak

Art. 11

Behoudens de beperkingen volgens dit reglement is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Het Dagelijks Bestuur

Art. 12

Het D.B. bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Bestuursvergadering

Art. 13

a) Het bestuur vergadert, indien de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit verlangen.
b) Besluiten worden aangenomen bij meerderheid van stemmen.
c) Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter het bindend besluit.
d) De voorzitter zit de vergadering voor, bij diens afwezigheid treedt de secretaris of 
penningmeester als voorzitter op.
e) De secretaris draagt zorg voor de ledenadministratie en verzorgt de correspondentie en de
notulen van de vergadering.
f) De penninmeester draagt zorg voor de financiën en afhandeling hiervan.
g) Het bestuur is verplicht van de vermogentoestand aantekeningen te houden, zodanig dat te 
allen tijde haar verplichtingen en rechten worden gekend.

Algemene Leden Vergadering

Art. 14

Jaarlijks zal uiterlijk 2 maanden na afloop van het boekjaar een jaarvergadering gehouden worden. De agenda bevat onder meer:
a) Bespreking notulen vorige vergadering
b) Jaarverslag secretaris
c) Jaarverslag penningmeester
d) Verslag van de kascommissie
e) Benoeming nieuwe kascommissie
f) Vaststellen van de contributie
g) Bestuurssamenstelling.
h) Rondvraag

Slot bepaling

art. 15

In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.