Algemene Leden Vergadering

Woensdag, 13 oktober 2021, houden wij onze Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) in sporthal Waterpoort. Aanvang : 20.30 uur in Sporthal Waterpoort, in de zaal. (er kan dan niet gebadmintond worden)

     AGENDA

     ————-

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de vorige vergadering
 3. Verslag van de secretaris/voorzitter
 4. Financieel verslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie en déchargering
 6. Trainingsfaciliteiten
 7. Begroting 2021/2022 (ex Portland)
 8. Contributie vaststellen
 9. Bestuursverkiezing (Ger en Trix  herkiesbaar)
 10. Ingekomen stukken
 11. Fusie met BC Portland
  – Begroting 2022-2023
  – stemming
 12. Toetreden nieuwe leden
 13. Verkiezing kascommissie
 14. Rondvraag
 15. Sluiting